Loop2
Loop4
Loop6

RDLA Restaurant ApS (Det Lille Apotek)
CVR-nr. 41037369

1. HVEM ER VI?

RDLA Restaurant ApS (herefter ”vi”, ”os” eller ”Det Lille Apotek”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet nærmere i denne persondatapolitik.
Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:
RDLA Restaurant ApS Store Kannikestræde 15 1169 København info@detlilleapotek.dk

2. VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger til forskellige formål, som du kan læse mere om i det følgende.
Vi behandler udelukkende personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne efterleve de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet, eller hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.

2.1. Privatkunder og restaurantbesøgende

Med henblik på at kunne håndtere restaurantens drift og levere vores service og ydelser til dig behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig:

Derudover kan du i forbindelsen med bookingen frivilligt og efter eget valg give os yderligere personoplysninger, som du mener kan have betydning for vores servicering af dig, eller som du mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn. Dette indebærer i visse tilfælde behandling af følgende kategorier af personoplysninger:

I det omfang det er nødvendigt for restaurantens drift videregiver vi sådanne personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv., herunder fx softwareleverandører, fragtfirmaer, revisorer og advokater.
Vi opbevarer som udgangspunkt ovennævnte personoplysninger 3 måneder.

2.2. Tilfredshedsundersøgelser

Med henblik på at undersøge din tilfredshed med dit restaurantbesøg hos Det Lille Apotek og vores services ydet i forbindelse hermed, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig, når vi foretager tilfredshedsundersøgelser:

Vi henvender os til dig efter dit restaurantbesøg for at få din vurdering af dit besøg hos os. Du har altid mulighed for at undlade at besvare henvendelsen eller at frabede dig at få tilsendt flere tilfredshedsundersøgelser.
I det omfang det er nødvendigt for restaurantens drift videregiver vi sådanne personoplysninger til samarbejdspartnere og leverandører.
Vi opbevarer personoplysninger tilknyttet tilfredshedsundersøgelsen i 3 måneder, hvorefter personoplysningerne anonymiseres.

2.3. Offentliggørelse af billeder på hjemmeside og sociale medier

Med henblik på markedsføring, offentliggør vi stemningsbilleder af dig ved besøg i restauranten på Det Lille Apoteks hjemmeside, Facebookog/eller Instagram-profil på baggrund af dit samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a, eller i begrænset omfang på baggrund af vores legitime interesse heri, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Du er altid velkommen til efterfølgende at kontakte os og bede os om at få eventuelle billeder slettet eller trække dit samtykke tilbage. Se nærmere om tilbagekaldelse af samtykke under pkt. 3.
Sådanne billeder vil som udgangspunkt være offentliggjort, så længe du ikke har trukket dit samtykke tilbage eller vores legitime interesse i offentliggørelsen består. Dog slettes billeder senest 5 år efter offentliggørelse.

2.4. Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og leverandører

Med henblik på at håndtere restaurantens drift behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere, leverandører og erhvervskunder:

I det omfang det er nødvendigt for restaurantens drift videregiver vi sådanne personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører mv., herunder fx softwareleverandører, fragtfirmaer, revisorer og advokater.
Vi opbevarer som udgangspunkt ovennævnte personoplysninger, så længe samarbejdet/ kundeforholdet består, eller indtil den pågældende kontaktperson ikke længere er ansat hos vores leverandør mv. Personoplysninger, som er registreret i forbindelse med salg, levering, fakturering mv., opbevares i 5 år efter udgangen af det pågældende regnskabsår.

2.5. Jobansøgere

Med henblik på at kunne behandle ansøgningsmateriale, som vi modtager uopfordret eller i forbindelse med et stillingsopslag, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger:

Hvis vi behandler særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2 eller dit CPR-nummer, fordi du uden opfordring hertil har angivet sådanne oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi din fremsendelse af ansøgningsmaterialet som dit samtykke til behandlingen af disse oplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til vores softwareleverandører, samarbejdspartnere og databehandlere.
Hvis din ansøgning fører til ansættelse hos os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere.
Hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse hos os, sletter vi som udgangspunkt dit ansøgningsmateriale i forbindelse med afslutning af rekrutteringsprocessen.
Under særlige omstændigheder kan vi gemme dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. I givet fald opbevarer vi dine personoplysninger efter de gældende forældelsesregler.
Hvis vi ønsker at gemme dit ansøgningsmateriale med henblik på eventuel fremtidig ansættelse, beder vi om dit samtykke til at gemme dit ansøgningsmateriale i 6 måneder, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, opbevarer vi den, indtil vi har foretaget en vurdering af ansøgningen, og hvorvidt det er relevant at opbevare den med henblik på eventuel senere ansættelse. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning i en periode på 6 måneder, beder vi om dit samtykke hertil, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. I modsat fald sletter vi din ansøgning, når vi har foretaget ovennævnte vurdering.

3. HVIS DU ØNSKER AT TRÆKKE ET SAMTYKKE TILBAGE

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor under pkt. 1.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, fx for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav eller på baggrund af vores legitime interesse.

4. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx:
Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45,
hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46, eller
hvis en eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.

5. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

6. DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os som beskrevet ovenfor under pkt. 1.
Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

7. KLAGEMULIGHEDER

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.